Przeprowadzki” po angielsku to „relocations” [ˌriːləˈkeɪʃənz] (wymowa zapisana polskimi literami: „rilokejszyns”).

10 podobnych angielskich tłumaczeń dla słowa „przeprowadzki” to:

  1. Moves – Przeprowadzki Przykład: They made several moves before finally settling in the countryside. (Przeprowadzili się kilka razy, zanim ostatecznie osiedlili się na wsi.)
  2. Transfers – Przeprowadzki (często używane w kontekście przeniesienia się na inne stanowisko w pracy) Przykład: The company offered him international transfers to different branches. (Firma zaoferowała mu międzynarodowe przeprowadzki do różnych oddziałów.)
  3. Relocating – Przeprowadzka (często używane jako gerundium czasownika „relocate”) Przykład: Relocating to a new city can be both exciting and challenging. (Przeprowadzka do nowego miasta może być zarówno ekscytująca, jak i wymagająca.)
  4. Removals – Przeprowadzki (często używane w kontekście profesjonalnych usług przeprowadzkowych) Przykład: They hired a reputable company for their office removals. (Zatrudnili renomowaną firmę do przeprowadzki ich biura.)
  5. Moving – Przeprowadzka Przykład: Our moving day is next Saturday, and we’re packing up our belongings. (Nasza przeprowadzka jest w przyszłą sobotę i pakujemy swoje rzeczy.)
  6. Relocations and logistics – Przeprowadzki i logistyka Przykład: The company specializes in international relocations and logistics services. (Firma specjalizuje się w międzynarodowych przeprowadzkach i usługach logistycznych.)
  7. Residential moves – Przeprowadzki mieszkań Przykład: They offer efficient and affordable residential moves within the city. (Oferują wydajne i przystępne przeprowadzki mieszkań w obrębie miasta.)
  8. Household moves – Przeprowadzki domów/mieszkań Przykład: They provide professional assistance for household moves, ensuring a smooth process. (Zapewniają profesjonalną pomoc przy przeprowadzkach domów, zapewniając płynny przebieg.)
  9. Corporate relocations – Przeprowadzki korporacyjne Przykład: The company offers tailored solutions for corporate relocations to minimize disruptions for employees. (Firma oferuje indywidualne rozwiązania dla przeprowadzek korporacyjnych, aby zminimalizować zakłócenia dla pracowników.)
  10. Office moves – Przeprowadzki biur Przykład: The office moves will be coordinated by a team of experienced professionals. (Przeprowadzki biur będą koordynowane przez zespół doświadczonych specjalistów.)